REGISTERFORMULÄR

1. Personuppgiftsansvarig
Marlemi Oy
Ratakatu 41
53100 VILLMANSTRAND
kai.hakala@marlemi.fi
FO-nummer: 0366302-9
Tel: + 358 400 557 386

2. Registerärenden
Vår kundtjänst svarar på frågor och synpunkter angående registret så snart som möjligt.

3. Registrets namn
Marlemi Oy:s kund-, marknadsförings- och nyhetsbrevsregister.

4. Ändamål för behandlingen av personuppgifter
Ändamålet för behandlingen är skötsel av kundförhållanden, bevakning av kundens och den personuppgiftsansvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen för hantering av nättjänster, forskning, riktning av reklam och/eller direktmarknadsföring från den personuppgiftsansvarige och/eller dennes samarbetspartner på basis av kunduppgifterna via den personuppgiftsansvariges medier och tjänster utan att överlåta personuppgifter till utomstående.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om kunden:

Namn
E-postadress
Mobil- och/eller annat telefonnummer
Organisation och ställning
Organisationens adressuppgifter
Anslutningslogg

6. Regelmässiga uppgiftskällor till registret
Uppgifter till registret samlas in från den personuppgiftsansvariges kundinformationssystem, allmänt tillgängliga internetkällor samt eventuella andra offentliga källor. I regel är adresskällan specificerad om den är någon annan än de förstnämnda källorna.

7. Regelmässigt överlåtande av uppgifter
The data controller does not disclose personal data to third parties unless required by the Finnish authorities.

8. Borttagning av data
Data can be erased upon request by the data subject or at the end of a customer relationship.

9. Principer för registerskydd
Personal data is kept confidential. The data network and equipment of the data controller and any of its partners on which the register is located is protected by a firewall and other technical means necessary.